🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 🎉

🎊 🎋 🚩 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 🌠 🎉

 

🗓️ วันนี้ (13 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 14 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏫 ในการนี้ นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล 1 เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร กทพ. เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่ 👇
👩🏻‍🏫 นางสาว ทักษิณา กรไกร รักษาการหัวหน้าแผนกวิจัยและนวัตกรรม กองวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง “แนะนำการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System:ITS)
👨‍🏫 นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสาร บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการระบบจราจรบนทางพิเศษ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)
👨‍💻 นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum)

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.