🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🚗

🎊 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🎋🌟

🗓️ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 45 คน นำโดย อาจารย์ ดร. ทศพร อารีราษฎร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รองประธานคณะกรรมการวิจัยสำนักวิชาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนผู้บริหารและพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการกล่าวต้อนรับ

📌 ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มีการบรรยายใน 2 หัวข้อ ประกอบด้วย
1) ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) โดย นายจิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง และนายธราดล หงส์อดิกุล วิศวกรจากกองวิจัยและพัฒนา
2) การบริหารจัดการระบบจราจรบนทางพิเศษ โดย นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 กองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร

📍จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) โดยมีนายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าว

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.