คณะกรรมการ กทพ.

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ประจำสำนักงานปลัดกระทรวง


นายสราวุธ ทรงศิวิไล

กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม


นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ

กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ


นายเอนก มีมงคล

กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ


แชร์