คณะกรรมการ กทพ.

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง


นายสราวุธ ทรงศิวิไล

กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม


นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ

กรรมการผู้แทนสำนักงบประมาณ


นายวิโรจน์ นรารักษ์

กรรมการผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


-

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการ