ร้องเรียน/สอบถาม/เสนอแนะ

  1.การปฏิบัติงานของพนักงาน กทพ.
  1.1)งานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
  1.2)งานกู้ภัย/สื่อสาร
  1.3)งานจัดการจราจร
  1.4)งาน Call Center และงาน Operator
  1.5)การทุจริตของพนักงาน กทพ.
  2.ผลกระทบจากการก่อสร้างทางพิเศษ
  3.ที่ดิน
  4.ไม่ได้รับความสะดวก หรือเดือดร้อนจากการใช้ทางพิเศษ
  5.อื่นๆ(นอกเหนือจากข้อ 1-4)


   
  แชร์