ประกาศผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/02/2024

การจัดซื้อระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายใต้ Domain ของระบบเก็บค่าผ่านทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เลขที่ กจด.ปซ.๔/๒๕๖๗ Post Views: 1
23/02/2024

การซื้อระบบจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายใต้ Domain ของระบบเก็บค่าผ่านทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ.๔/๒๕๖๗ Post Views: 14
22/02/2024

การจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางพิเศษ

เลขที่ กจด.ปจ.๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 8
21/02/2024

การจัดซื้อติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากภายนอก (Mobile Generator)

กจด.ปจ.๑๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 10
14/02/2024

จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 5
14/02/2024

การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 13
13/02/2024

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมสะพานพระราม ๙

กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 11
07/02/2024

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบันไดทางขึ้นอาคารด่านเก็ยค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี

กจด.ปจ.๓๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 13
05/02/2024

จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ (ระยะที่ ๒)

กจด.ปจ.๒๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Post Views: 27
02/02/2024

การซื้อโปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ในช่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เลขที่กจด.ปซ. ๗๑/๒๕๖๖ Post Views: 29