มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

สำเนาสัญญา

13/02/2024

๖๗๐๐๐๐๐๓๙๖ งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน

Post Views: 3
13/02/2024

๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 4
13/02/2024

งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กพท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗

Post Views: 3
12/02/2024

๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

Post Views: 2
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๓๑๙ การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน

Post Views: 9
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๓๐๗ การซื้อรถตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทางการลื่นไถลของผิวจราจรแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน

Post Views: 5
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๙๒ การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera จำนวน ๔๐ ตัว

Post Views: 7
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๗๙ การซื้อรถไสผิวจราจร จำนวน ๑ คัน

Post Views: 6
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๗๑ การซื้อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

Post Views: 8
22/01/2024

๖๗๐๐๐๐๐๒๕๔ การซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

Post Views: 5