งบประมาณทำการ

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบการเงินที่ สตง. รับรองแล้ว

งบการเงินที่ สตง. รับรองแล้ว การทางพิเศษแห่งประเทศไทย