๑. ขับช้า : ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุ
๒. เปิดไฟหน้ารถเวลากลางวัน : ช่วยลดอุบัตเหตุได้ ๓๐%
๓. คาดเข็มขัดทุกครั้งขณะขับขี่ ทั้งคนขับและผู้โดยสารรถสาธารณะทุกที่นั่ง