เกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กฎกระทรวง

 

 

เรื่อง
๑. กำหนดตราเครื่องหมายของการทางพิเศษประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียด
๒. กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียด