นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 28 พฤษภาคม 2501
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
– Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– หลักสูตร Advance Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 40/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน

– อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
– กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
– กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
– อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
– กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– กรรมการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ต เชอร์วิส จำกัด (มหาชน)
– กรรมการ บริษัท เดฟเวอร์ฮูด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์