นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วัน เดือน ปีเกิด 28 พฤษภาคม 2501
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
– Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 90/2550
– Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
ประวัติการทำงาน

– อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
– กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
– กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
– อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
– กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– กรรมการบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– กรรมการบริษัท ฟอร์ท สมาร์ต เชอร์วิส จำกัด (มหาชน)
– กรรมการบริษัท เดฟเวอร์ฮูด จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์