นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข
กรรมการและเลขานุการ

วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2514
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทร

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง) Lamar University, Texas, USA
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA

ประกาศนียบัตร

– หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
– หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28  สถาบันวิทยาการตลาดทุน
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21
ประวัติการทำงาน

– Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA
– วิศวกร ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ ๑๑๑ ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๘, ๐ ๒๕๕๘ ๙๗๘๙
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์