นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2514
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารงานก่อสร้าง) Lamar University, Texas, USA
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA

ประกาศนียบัตร 
– หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์กรภาครัฐ (IRDP)
– หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21

ประวัติการทำงาน

– Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI), USA
– วิศวกร ฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 11001 – 2
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ

ไม่มี

 

แชร์