นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

วัน เดือน ปีเกิด 8 เมษายน 2514
ประวัติการศึกษา และอบรม ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง)
Lamar University, Texas สหรัฐอเมริกา
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารงานก่อสร้าง)
Texas Tech University สหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร 
– หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PEP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์กรภาครัฐ (IRDP)
– หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 2
– หลักสูตร Director Certification Program
รุ่นที่ 301/2564
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– หลักสูตร Board Essentials Program รุ่นที่ 1
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ประวัติการทำงาน

– Bridge Engineer บริษัท J.Muller International (JMI) สหรัฐอเมริกา
– วิศวกร ฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– หัวหน้าแผนก ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 1
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 4
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– ผู้ช่วยผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
– รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 11001-2
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ เช่น การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของ กทพ. ในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10
ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ กทพ.