30/11/2023
วิศวกร ระดับ 4 แผนกวางแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา
24/08/2023
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
24/08/2023
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาสายทาย 1 กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา
17/08/2023
พนักงานตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ ระดับ ๔ ในสังกัดกองตรวจสอบภายใน ๑ สำนักตรวจสอบภายใน
30/06/2023
พนักงานตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 ในสังกัดกองตรวจสอบภายใน 1 สำนักตรวจสอบภายใน
30/06/2023
พนักงานตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 4 ในสังกัดกองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
30/06/2023
พนักงานตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
30/06/2023
พนักงานตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 4 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
31/05/2023
พนักงานตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ ๔ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
16/05/2023
พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกประเมินราคา กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26/04/2023
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
26/04/2023
พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 ในสังกัดฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ