05/02/2020
รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.
รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.  วันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 – 12.00 […]
05/02/2020
รฟม. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวกของ กทพ.
วันนี้ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง […]
16/12/2019
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2562 วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. การทางพ […]
30/10/2019
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2563                เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา […]
11/04/2019
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
09/04/2019
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ฯ
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า […]
09/04/2019
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารฯ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารฯ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พ.ร.บ […]
20/12/2017
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กทพ. ครั้งที่ 1/2560     วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) เวลา 13.00 น. การ […]
05/05/2017
พิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
พิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พิธีเปิดศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่ […]
04/05/2017
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) การตรวจประเมินมา […]
05/04/2017
ลัดฟ้าข้ามกรุง ตอน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
ลัดฟ้าข้ามกรุง ตอน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.
05/04/2017
EXAT CALL CENTER 1543
EXAT CALL CENTER 1543