ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๒

การตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบฯ ครั้งที่ ๒

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อติดตามผลการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ครั้งที่ ๒ (2nd Surveillance audit) ISO 14001 : 2015 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง มีเพียงข้อสังเกต (Observation) จำนวน ๕ ข้อกำหนด ๑๐ รายการ ดังนั้น สรร. จึงยังคงให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 แก่ กทพ. ต่อไป