พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัวความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ

1. การจัดหาพัสดุ
1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
1.2 แผนการจัดหาพัสดุ
1.3 รายงานการขอซื้อขอจ้างเอกสารสอบราคา และเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)
1.4 ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ และรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
1.7 รายงายของผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
1.8 รายงานอื่นเกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน
2. การให้บริการประชาชน
2.1 หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้บบริการประชาชนของหน่วยงาน
2.2 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติการของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
2.3 ข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ / รับ บริการประชาชน
2.5 หลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายการเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบ
3. การบริหารงานของหน่วยงาน
3.1 โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผน
3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
3.5 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงงาน
4. การบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน
4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
4.2 หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงาน หรือโครงการ
4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4.4 รายงานการวิเคราะห์ หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4.5 รายงานผลการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน
5. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
5.1 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากร
5.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากร
5.3 มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน
5.4 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณ หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
5.6 รายงานการประเมินผลเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากร
6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6.1 หลักเกณฑ์  ตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.2 รายงานของผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน
6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
6.4 รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน