นายชัย แก้วเพ็ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

 

วัน เดือน ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2504
ประวัติการศึกษา

-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-ประกาศนียบัตรกฏหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

-นิติกร 4 แผนกคดีแพ่ง กองคดีและวิจัย ฝ่ายกฏหมาย
-นิติกร 7 หัวหน้าแผนกคดีแพ่ง กองคดี ฝ่ายกฏหมาย
-พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
-พนักงานบริหาร 9 ผุ้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0 2558 9800

 

แชร์