เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

วัน เดือน ปีเกิด 5 มกราคม 2505
ประวัติการศึกษาและอบรม ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประกาศนียบัตร
– หลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม
– หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม
– หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประวัติการทำงาน – วิศวกร 4 แผนกไฟฟ้ากองบำรุงรักษาอุปกรณ์ฝ่ายระบบงานทางด่วน
– วิศวกร 6 แผนกไฟฟ้ากองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำนักวิเคราะห์และวางแผน
– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวางแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา
– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกอง กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา
– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการกอง กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 13001
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ – จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก (จ.ช.)
– จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย (จ.ม.)
– เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
– เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

 

แชร์