นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นางทศานุช ธรรมโชติ
รองผู้ว่าการ (บริหาร)

วัน เดือน ปีเกิด 11 กันยายน 2507
ประวัติการศึกษาและอบรม

ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร
– Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตร ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปธก.) สถาบันพระปกเกล้า
– หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
– Director Accrediation Program (ADP) รุ่น 186 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– ประกาศนียบัตร CFO 2021(ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) DHARMNITI

ประวัติการทำงาน

– เลขานุการ 6 รองผู้ว่าการการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
– พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สำนักพัฒนาการจัดการ
– พนักงานบริหาร 8 ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป
– พนักงานบริหาร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าการ (บริหาร)
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 12001
โทรสาร 0 2558 9788, 0 2558 9789
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)