07/09/2015
กทพ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรัตน์  ชูมาลัยวงศ์ หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยแ […]
23/10/2014
กทพ. ได้รับรางวัลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริการประชาชนเป็นอย่างดี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ กทพ. ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกร […]