18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรโครงการทางพิเศษและบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
รายงานการศึกษาและประเมินปริมาณฝุ่นละอองของช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บเงินอัตโนมัติ (Easy Pass) บริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
18 เมษายน, 2022
Infographics มาตรการเฝ้าระวังฝุ่นละออง
18 เมษายน, 2022
Infographics ระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออนไลน์ของ กทพ.
15 มีนาคม, 2022
คู่มือปฏิบัติงานการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
1 ธันวาคม, 2021
คู่มือปฏิบัติงาน การรักษาเขตทางพิเศษ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรม ปรับปรุงครั้งที่ 1
7 ตุลาคม, 2021
ผลการตรวจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Surveillance Audit : ISO 14001 : 2015) เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจจติดตามการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (1st Su […]
23 มีนาคม, 2021
วิธีปฏิบัติงาน การอำนวยการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
23 มีนาคม, 2021
ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ การเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด (MTC) ระบบปิด ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
23 มีนาคม, 2021
คู่มือปฏิบัติงาน การควบคุมการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร