กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณลานกีฬาบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีชาวชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 17 ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20
เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการ
เสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพจึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดี
และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงใต้ ชาวชุมชนร่วมพัฒนา
หมู่ 17 ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนร่วมพัฒนา หมู่ 17
ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ 18 ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 และชุมชนประชารวมใจ หมู่ 20 ชุมชนละ 10 ถัง จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ถัง อีกด้วย

“กิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และการสร้างชุมชนเครือข่าย
เป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน และผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้
ต่อไป”

แชร์

Comments are closed.