กทพ. จัดกิจกรรม “ปันรัก ปั้นตุ๊กตา สิงหาพาแม่เที่ยว กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรม “ปันรัก ปั้นตุ๊กตา สิงหาพาแม่เที่ยว กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เพื่อการเรียนรู้โครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จของหมู่บ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง และเรียนรู้โครงการที่เกิดจากพระราชดำริให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านงานปั้นที่สวยงาม ที่สะท้อนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยพาลูกค้าจำนวน ๒๐ คู่ (คู่แม่-ลูก) ซึ่งคัดเลือกจากลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass และลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากระบบงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาดและจากข้อมูลการจัดงานนิทรรศการสัญจรของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลูกค้าคู่แม่ลูกได้ทำร่วมกัน เช่น เรียนรู้การสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง การผลิตสินค้าชุมชน และสามารถเยี่ยมชมการปั้นตุ๊กตาชาววังที่สวยงามหาดูได้ยากจากบ้านเรือนราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งลูกค้าจะได้ร่วมทำกิจกรรมปั้นตุ๊กตาชาววังพร้อมสัมผัสวิถีธรรมชาติ และชมทัศนียภาพอันร่มรื่นและสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

แชร์

Comments are closed.