กทพ. จัดโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan”

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สังกัด กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan” โดยโครงการฯ ดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้จัดให้มีการชิงโชคลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน / รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล / และรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มียอดการชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วยระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุกจำนวน ๕๐๐ บาท จะได้รับ ๑ สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com | www.exat.co.th และ EXAT Portal Application โดยจะจับรางวัลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านช่องทางเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

*** ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการและการประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.thaieasypass.com | www.exat.co.th และ EXAT Portal Application

กติกาเข้าร่วมลุ้นรับรางวัล

๑. ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยบัตร Easy Pass และต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass เท่านั้น

๒. ผู้มีสิทธิ์ต้องมียอดชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยใช้บัตร Easy Pass ครบทุก ๕๐๐ บาท จะได้รับสิทธิ์ ๑ สิทธิ์สำหรับร่วมลุ้นรับรางวัล โดยเริ่มสะสมสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

๓. ผู้มีสิทธิ์จะได้ลุ้นรับรางวัล ด้วยวิธีการจับฉลาก ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๔. ผู้มีสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง www.thaieasypass.com | www.exat.co.th และ EXAT Portal Application
• การลงทะเบียนรับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้เพียง ๑ Serial Number ของบัตร Easy Pass ต่อ ๑ ครั้งเท่านั้น

• การลงทะเบียนรับสิทธิ์จะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่จดทะเบียนบริษัทของชื่อผู้ที่ลงทะเบียน ขอสมัครเป็นสมาชิกบัตร Easy Pass เท่านั้น พร้อมทั้ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และแบบสำรวจโครงการ “ใช้ Easy Pass ปุ๊บปั๊บ รับโชค Go to Japan”

๕. ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่ใช้ทางพิเศษด้วยบัตร Easy Pass ที่ช่องทางอัตโนมัติ Easy Pass ของทางพิเศษ ๘ เส้นทาง เท่านั้น ดังนี้
• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

• ทางพิเศษศรีรัช

• ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

• ทางพิเศษอุดรรัถยา

• ทางพิเศษบูรพาวิถี

• ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์

• ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

• ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

๖. การทางพิเศษฯ จะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลทาง www.thaieasypass.com | www.exat.co.th และ EXAT Portal Application ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ของรางวัลที่ใช้ในการลุ้นรางวัล

๑. ตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวไป-กลับประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๒ ท่าน รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ รางวัล รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass รางวัลละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๘๐๐ รางวัล รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เงื่อนไขในการรับรางวัล

๑. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวัล ส่งมาที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th

• บุคคลทั่วไปต้องนำสำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด

• นิติบุคคล ต้องนำสำเนาหนังสือรับรองบริษัท/สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการอย่างน้อย ๑ ท่าน หนังสือมอบอำนาจของกรรมการเป็นผู้ลงนาม และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจอย่างละ ๑ ชุด

๒. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลหลังประกาศผล หากไม่สามารถติดต่อได้ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. การทางพิเศษฯ ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ

๓. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ ๒ และ รางวัลที่ ๓ จะต้องส่งเอกสารเพื่อใช้ในการรับรางวัลที่อีเมล์ EXAT_MKT@Exat.co.th ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.
หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ส่งเอกสารภายในวันเวลาที่กำหนด การทางพิเศษฯ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

๔. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จะได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยอ้างอิงจากชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass เท่านั้น ในกรณีที่มีชื่อซ้ำซ้อนกัน จะขอมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ

๕. ผู้ที่ได้รับรางวัลเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษลงในบัตร Easy Pass การทางพิเศษฯ จะเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษลงในบัตร Easy Pass ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

๖. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษฯ และพนักงานของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

๗. ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้

๘. จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaieasypass.com | www.exat.co.th | EXAT Portal Application และ EXAT call Center 1543

แชร์

Comments are closed.