ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสุขภาพข้อมูลข่าวสาร ผ่านโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมตรวจสุขภาพข้อมูลข่าวสาร ผ่านโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดโครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำการใช้สิทธิและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมในหน่วยงานต่างๆ ทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการตอบข้อสงสัย คลายทุกปัญหา รวมถึงการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สนใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ศึกษาเพิ่มเติมผ่าน QR-code หรือเว็บไซต์ www.oic.go.th
ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
แชร์

Comments are closed.