CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ฉบับภาษาไทย25.0 MiB80
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ฉบับภาษาอังกฤษ14.2 MiB55
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 ภาษาอังกฤษ4.3 MiB57
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฉบับภาษาไทย41.0 MiB618
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2555 ฉบับภาษาไทย59.1 MiB98
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทย114.1 MiB90
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558 ภาษาอังกฤษ41.7 MiB273
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2555 ฉบับภาษาอังกฤษ49.9 MiB224
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 ฉบับภาษาไทย4.3 MiB131
รายงานความยั่งยืน 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ8.7 MiB10
รายงานความยั่งยืน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาอังกฤษ33.6 MiB91
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ฉบับภาษาอังกฤษ20.9 MiB266
รายงานความยั่งยืน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย13.0 MiB265
รายงานความยั่งยืน 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาไทย30.0 MiB5
รายงานความยั่งยืน 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับภาษาไทย8.2 MiB147