13/02/2024
รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๓๙๖ งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์) จำนวน ๑๙ ด่าน
13/02/2024
รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
13/02/2024
รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๓๙๕ งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กพท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗
12/02/2024
รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๘ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และสวน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒๑ ด่าน
12/02/2024
รายงานขอซื้อขอจ้าง ๖๗๐๐๐๐๐๔๒๐ งานจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
17/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๓๔๘ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๘๑ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๒๕ รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างก่อสร้างปรับปรุงสีภายนอกสายเคเบิ้ล เสาขึง และสีภายในคานขวางของสะพานพระราม ๙
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๒๒ รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง ช่าง ผู้ช่วยช่าง และพนักงานขับเครื่องจักร สังกัด ฝบร. และ กวพ. ประจำปี ๒๕๖๖
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๑๘ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบเติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Topup) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๐๒ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช
10/01/2024
๖๗๐๐๐๐๐๒๐๐ รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ