🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีประธานกรรมการ กทพ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 ท่าน ✨

🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีประธานกรรมการ กทพ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 ท่าน 🌟

✅ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าพบและแสดงความยินดีกับประธานกรรมการ กทพ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 5 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ กทพ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567

📌 พร้อมทั้งสรุปรายงานการดำเนินงานของ กทพ. ให้ทราบ ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
🗓️ วันที่ 15 มกราคม 2567 เข้าพบและแสดงความยินดีฯ กับ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ กทพ. ณ กรมทางหลวง
🗓️ วันที่ 16 มกราคม 2567 ให้การต้อนรับ นายศราวุธ เพชรพนมพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)
🗓️ วันที่ 17 มกราคม 2567 เข้าพบและแสดงความยินดีฯ กับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 10.00 น. ณ บ้านพัก
2) นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 12.00 น. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
3) นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 15.30 น. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
🎯 ในการนี้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กทพ. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กทพ. ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.