🔖 กทพ. ร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค“ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิศวกร 🌟

🔖 กทพ. ร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค“ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาวิศวกร 🌟 ✅

🗂️ วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิศวภิวรรธน์ ชั้นที่ 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นวิทยากรงานเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “มาตรการและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค“ ร่วมกับนายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายมโนช จิตร์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมโยธา การไฟฟ้านครหลวง ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท นายธวัชชัย สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 1 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผู้แทนสภาวิศวกร และ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร โดยวัตถุประสงค์ของงานเสวนาครั้งนี้เพื่อเสนอเเนะมาตรการและการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้างให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ 🎯 ในการนี้ นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วย 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.