💫 ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 🌟 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌅

💫 ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 🌟 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌅

📢  หน่วยงานหรือผู้มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และขอใช้ตราสัญลักษณ์ เพิ่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ

🏷 หน่วยงานภาครัฐแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

🔖 ส่วนภาคเอกชนและประชาชนแจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Comments are closed.