ประกาศเจตนารมณ์ กทพ. ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ

 🚩  ประกาศเจตนารมณ์ กทพ. ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ  📌

กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน

Comments are closed.