🎊 กทพ. เข้ารับรางวัล 🏆 หน่วยงานที่มีชุดเปิดยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2565 🌟 (DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) ✨

🎊 กทพ. เข้ารับรางวัล 🏆 หน่วยงานที่มีชุดเปิดยอดนิยม ประจำปีงบประมาณ 2565 (DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) ✨

🗓  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ DGA จัดงานมอบรางวัล “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” ประจำปี 2565 หรือ DIGI Data Awards 2022 ให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดระหว่างหน่วยงานรัฐ ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลโดยมี ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 💫

🎯 สำหรับรางวัล DIGI Data Award 2022 ในครั้งนี้มีการมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 58 รางวัล 🏆จากการประเมินของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท โดย กทพ. ได้รับรางวัลประเภทที่ 1 🌟 หน่วยงานที่มีชุดข้อมูลเปิดยอดนิยมประจำปีงบประมาณ 2565 (DIGI TOP DATA AWARD WINNERS) ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 3 หน่วยงาน ➡️ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 🏆

🌟ในการนี้ นายวัชระ อินทรสูตร หัวหน้าแผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านสำนักงาน กองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้แทน กทพ. เข้ารับรางวัลชุดข้อมูลเปิดยอดนิยมฯ ดังกล่าว

​กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.