💫 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 🌟

💫 กทพ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 🌟

​ ✨ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาพุทธาราม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 10.00 น. โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,022,890 บาท (สี่ล้านสองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.