🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทางพิเศษฉลองรัช ส่งผลให้ปัญหาจราจรคลี่คลาย 🚗 🚙

 🛣 กทพ. เผยหลังก่อสร้างขยายถนน  เพิ่มช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม บริเวณทางลงถนนจตุโชติทางพิเศษฉลองรัช ส่งผลให้ปัญหาจราจรคลี่คลาย ผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น 🚗 🚙

🌟 ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างและขยายถนนบริเวณทางลงถนนจตุโชติ จากทางพิเศษฉลองรัช เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด ตามแผนยกระดับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของจราจรบนทางพิเศษระยะเร่งด่วน (พ.ศ.2564-2566) เนื่องจากบริเวณทางลงถนนจตุโชติ จากทางพิเศษฉลองรัช เป็นจุดที่มีปริมาณจราจรสูง มีการตัดกระแสการจราจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ส่งผลให้การจราจรติดขัดโดยมีท้ายแถวสะสมขึ้นไปจนถึงบนทางพิเศษฉลองรัช

​▶️ กทพ. จึงได้ดำเนินการขยายถนนตั้งแต่ทางลงทางพิเศษ บริเวณทางออกถนนจตุโชติถึงสามแยกจตุโชติ ระยะทางประมาณ 900 เมตร จากเดิมที่มี 1 ช่องจราจร ให้เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และจัดสร้างถนนทางแยกเพิ่มเติม ในทิศทางเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระยาสุเรนทร์ ระยะทางประมาณ 100 เมตร ขนาด 1 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาทางแยกจุดเดิมที่มีปัญหาวงเลี้ยวแคบ โดยมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณ 14,770,000 บาท ทั้งนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้ทดลองเปิดใช้งาน ซึ่งหลังจากที่ทดลองเปิดใช้งาน พบว่าปัญหาจราจรบริเวณทางลงถนนจตุโชติคลี่คลายลงเป็นอย่างมาก โดยจากเดิมที่มีท้ายแถวติดขัดสะสมขึ้นไปจนถึงทางพิเศษฉลองรัช ประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันเหลือท้ายแถวสะสมไม่เกิน 1 กิโลเมตร และบางครั้งพบว่าไม่มีปัญหารถติดขัดสะสม ส่งผลให้ปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าวมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับความสะดวกแล้ว ประชาชนในพื้นที่ก็ยังได้รับความสะดวก ในการสัญจรเช่นเดียวกัน

🛣 “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ห่วงใย แก้ไขปัญหาจราจร” 🚗 🚙

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.