📋 กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “Innovation For Smart Expressway” 📒

📋 กทพ. จัดการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “Innovation For Smart Expressway” 📒

🗓 วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง “Innovation For Smart Expressway” ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยมี นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นายธนิต วงศ์ปิยนันทกุล คณะกรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล นายพีระพันธ์ ชุติธนรัตน์ หัวหน้าคณะวิจัยอิสระ พร้อมทั้งผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้นจำนวน 180 คน 🖋

📊 โดยในการสัมมนาฯ ได้มีการจัดการบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมเพื่อนำองค์กรเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) เรื่อง การเตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับระบบยานพาหนะในอนาคต วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ นฤปิติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2) เรื่อง Virtual Reality (VR) for Smart Expressway วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เพียรสุภาพ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📖

🔖 สำหรับการสัมมนาวิชาการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้เชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม บริเวณด้านหน้าหอประชุม 0101 จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) บริษัท แซม เทคโนโลยี ซัพพอร์ต จำกัด 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4) บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5) บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 6) บริษัท ธนัทธร จำกัด 7) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.