🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 👮🏻 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🚥 🚧 (Expressway Traffic Management Center) และ 🕋 พิพิธภัณฑ์ กทพ. 🖼

🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 👮🏻🚥 🚧 (Expressway Traffic Management Center) และ 🕋 พิพิธภัณฑ์ กทพ. 🖼

​ 📂 วันนี้ (10 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤศษ์วรา รัตนโอภาส พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนา Mobile Application and Big Data เรื่องระบบระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะของทางพิเศษ และเรื่องศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) และพิพิธภัณฑ์ กทพ. โดยมี นายวัชระ อินทรสูตร หัวหน้าแผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านสำนักงาน นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร นางสาวนันทวรรณ พิทักษ์พานิช หัวหน้าแผนกทดสอบควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน นายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 และนายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้เป็นผู้บรรยายและนำชม 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.