🌟 กทพ. จัดการสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ภายใต้แนวคิด EXAT X Innovation “Innovation for Better Drive and Better Life” 🚗

🌟 กทพ. จัดการสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ภายใต้แนวคิด EXAT X Innovation “Innovation for Better Drive and Better Life” 🚘

 

🗓️ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 0301 ชั้น 4 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ นายสุรเชษฐ์เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนแม่บทการจัดการความรู้ และการจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แนวคิด EXAT X Innovation “Innovation for Better Drive and Better Life” โดยมี ร่วมกับการประชุมระบบประชุมทางไกล (Microsoft Team) โดยมี นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล ผู้อำนวยการกองวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายดิจิทัล 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

🚙 ทั้งนี้ กทพ. ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นายชาติชาย โสบุญ (CEO และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pupaplug กองนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และนายพิทยา ธนวณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) เข้าร่วมการเสวนา โดยมี รศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา 🚖  ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 196 คน (Onsite 110 คน และ Online 86 คน)
🎯 ในการนี้ นายชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานกรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล และนายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ กรรมการการจัดการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย 🌟

💫 🚘 ในงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ให้กับผู้บริหาร พนักงานการทางพิเศษฯ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มต่าง โดยมีหัวข้อ และรูปแบบการสัมมนาฯ ดังนี้
– Knowledge Strategic Talk นำเสนอ โดยนายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวนันทพร รักษากุล วิทยากร 6 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
– Innovation Strategic Talk นำเสนอ โดยนางสาวจิรนันท์ พันธ์พักสร (ที่ปรึกษาฯ)
– Special Talk กับ รศ.ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
– การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ กทพ. ในหัวข้อ Move Forward to Better Drive and Better Life Talk ใน 4 ประเด็น คือ
1. Smart Expressway
2. Smart Data
3. Smart Knowledge
4. Smart Culture

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.