🛣 กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีด่านฯ ลุมพินีแห่งใหม่ เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🏗️

🚩 กทพ. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีด่านฯ ลุมพินีแห่งใหม่ เชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣️ 🏗️

🔖 ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้โพสต์ แชร์ภาพ และข้อความกรณีการก่อสร้างด่านฯ ลุมพินีแห่งใหม่ เข้าเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบบ่อนไก่ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยตั้งคำถามว่า เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน และจะเป็นการเพิ่มปัญหาจราจรจุดเชื่อมต่อบนทางพิเศษบริเวณดังกล่าว รวมถึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นั้น

📍 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวว่า โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานครและถนนวิทยุ ประกอบด้วย โครงข่ายถนนเชื่อมต่อจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณบ่อนไก่ไปยังถนนวิทยุ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษลุมพินี ซึ่งเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางแห่งใหม่ โดยโครงการนี้มีที่มาจากมติของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารการจราจรในทางพิเศษ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้มอบหมายให้ กทพ. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางขึ้น – ลงทางพิเศษ เนื่องจากการจราจรติดขัดสะสมจากถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น ซึ่งถนนพระรามที่ 4 บริเวณทางขึ้น – ลงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระรามที่ 4 ของทางพิเศษเฉลิมมหานครเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว จากสภาพการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งบริเวณทางขึ้น – ลงถนนพระรามที่ 4 และโครงข่ายถนนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ถนนพระรามที่ 4 และ ถนนวิทยุ 🚙

📝 กทพ. ได้ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางพิเศษบริเวณดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรพัฒนาเป็นโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานครและถนนวิทยุ เพื่อลดความแออัดของโครงข่ายถนนโดยรอบ และเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับประชาชนในการใช้บริการทางพิเศษ โดยผลการศึกษาด้านการจราจรของโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่ ในกรณีมีโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานครและถนนวิทยุ พบว่า ความล่าช้า (Delay) ลดลง และความหนาแน่นปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนลดลงจากเดิม กล่าวคือ บริเวณทางแยกใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานครตัดถนนพระรามที่ 4 ความล่าช้าลดลง ร้อยละ 10 – 17 และบริเวณแยกวิทยุความล่าช้าลดลง ร้อยละ 2-5 ความหนาแน่นบนช่วงถนนพระรามที่ 4 ระหว่างแยกใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานครกับแยกวิทยุ ขาเข้าเมืองลดลง ร้อยละ 8 – 10 ขาออกเมืองลดลง ร้อยละ 3 – 5 สรุปได้ว่า โครงการฯ มีส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนวิทยุ และถนนพระรามที่ 4 และเป็นการลดระยะเวลาการเดินทาง สำหรับผู้ที่เดินทางจากถนนวิทยุสามารถเข้าสู่ทางพิเศษเฉลิมมหานครได้โดยตรง รวมถึงประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ และชุมชนโดยรอบสามารถใช้ถนนปลูกจิตเพื่อเชื่อมเข้าไปยังทางพิเศษเฉลิมมหานครได้ และเป็นการช่วยลดปัญหาแถวคอยบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพระรามที่ 4 – 2 อีกด้วย สำหรับด่านฯ ลุมพินี ประกอบด้วย ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 ช่องทาง เป็นระบบเงินสด (MTC) จำนวน 2 ช่อง และระบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน 2 ช่อง โดยได้ออกแบบถนนในโครงการตามหลักวิศวกรรมจราจรให้สามารถเชื่อมเข้าสู่ทางพิเศษได้อย่างปลอดภัย 🌉

🎯 ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว กทพ. ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแต่อย่างใด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้รถทุกคน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมได้เป็นอย่างดี 🚙 🔖

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.