🌟 กทพ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใน กทพ. 📖

🌟 กทพ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใน กทพ. 📖

 

🗓️  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ได้มอบหมายให้ ดร.ภารดี นามวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ เป็นผู้แทนของ กทพ. เพื่อร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใน กทพ. ภายใต้โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk & Opportunity Day : กล้าเสี่ยงในงานสร้างสรรค์ และควบคุมงานประจำเพื่อลดความสูญเสีย ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และหัวหน้าแผนกในสังกัดได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย 🏛 🌟

 

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.