🤵🏻 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมิน ผลการดำเนินงาน (Site Visit) จาก IRDP ประจำปีงบประมาณ 2565 📈

🛣 กทพ. เข้ารับการตรวจประเมิน
ผลการดำเนินงาน (Site Visit) จาก IRDP ประจำปีงบประมาณ 2565 📈

​ 🗓 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 0302 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมรองผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ กทพ. (Site Visit) ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference) Zoom Cloud Meeting 📲

🎯 โดยมีคณะทำงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ด้านการบริหารทุนมนุษย์ และด้านการตรวจสอบภายใน เข้ารับการตรวจประเมิน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.