🌟 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) 🚗

🌟 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) 🚘

🗓️ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (สจล.) จำนวน 50 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

📌 ในการนี้ นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร เป็นผู้แทน กทพ. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0307 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.  🎯  การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีผู้บริหาร กทพ. เป็นวิทยากรร่วมบรรยายดังนี้
👷‍♂️ นายบัญชา พิทักษา หัวหน้าแผนกวิศวกรรม กองออกแบบและก่อสร้าง บรรยายเรื่อง ภาพรวมอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
👷🏻 นางสาวทักษิณา กรไกร วิศวกร 6 รักษาการหัวหน้าแผนกวิจัยและนวัตกรรม กองวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS)
จากนั้น นายอุดมโชค สุริยะจรัสแสง พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 รักษาการหัวหน้าแผนกสื่อสาร 2 นำเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center)
และนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Museum) โดย นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 🏢 🏫

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.