🗣 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2566 ✨

🗣 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งเครื่องสักการะ พร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน หรือตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ✅

Comments are closed.