📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน 📃 🛣 ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🗾 🏖

📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน 📃 🛣 ครั้งที่ 3 โครงการทางพิเศษสายเกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🗾 🏖

🏷️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 🗾 🏖 โดยมีกำหนดการรับซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีภาคเอกชนรายใดมายื่นซองเอกสารข้อเสนอ ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้รับทราบผลการยื่นซองเรียบร้อยแล้ว โดย กทพ. จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน พ.ศ. 2563 ซึ่งในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ระบุให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนอีกครั้ง เพื่อรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน นำไปปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน โดยเป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 🗞️ 🛣

🗳️ กทพ. จึงได้จัดประชุมรับฟังรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Opinion Hearing) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการนำเสนอรายละเอียดโครงการโดยกลุ่มที่ปรึกษาในด้านภาพรวมของโครงการ ด้านการเงินและการลงทุน ด้านเอกสารการคัดเลือกเอกชน และด้านสัญญาการร่วมลงทุน ทั้งนี้ กลุ่มภาคเอกชนที่ซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และกลุ่มสถาบันการเงิน ให้ความสนใจร่วมงาน จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 0307 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.