🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 🌟

🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 🌟 ✅

🔖 วันนี้ (3 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 🎯 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และประธานกรรมการ กทพ. เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยกองบริหารความเสี่ยงและความคุมภายใน

💁‍♂️ การจัดการอบรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างกรอบและทิศทางการดำเนินงานที่ทำให้ กทพ. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งจัดการประเด็นความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.