🛣 กทพ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่างกรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 📊📔

🛣 กทพ. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่าง 🤝 กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 📈 📊

​ 🗓 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 น.ส.วิภาภรณ์ ชุณหะวัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ระหว่างกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมี 🤵🏻 นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นประธานในการสัมมนาฯ ณ อาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ (CCB ลาดกระบัง) และประชุมทางไกล (Video Conference) 🖥 โปรแกรม Zoom Cloud Meeting 📲🔗

🎯 สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการระบบ M-Flow ร่วมกันได้ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 💫

📉 ทั้งนี้ กรมทางหลวง และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันในการบูรณาการใช้งานระบบ M-Flow โดยในปัจจุบันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ผู้ใช้ทางลงทะเบียน Easy Pass Plus เพื่อรองรับการใช้งานระบบ M-Flow ในอนาคตนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.