🛣 กทพ. จัดงานสัมมนาวิชาการ 📊 โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D Survey 📋 โดยใช้เทคนิค Big Data 🔢 และศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง (Distance Based) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ✅

🛣 กทพ. จัดงานสัมมนาวิชาการ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D Survey โดยใช้เทคนิค Big Data และศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง (Distance Based) สำหรับ 💳ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ✅

🗓️ เมื่อวานนี้ (27 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 🤵🏻 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D Survey 📈 โดยใช้เทคนิค Big Data และศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง (Distance Based) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) 📊 โดย  🤵🏻 นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และภาพรวมของโครงการ ซึ่งภายในงานมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการกอง พนักงาน กทพ.จากทุกสังกัด และ ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 145 คน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

📍งานสัมมนาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค และ รองศาสตราจารย์ ดร. สโรช บุญศิริพันธ์ ในการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเดินทางบนทางพิเศษ และการพัฒนาระบบ O-D Survey นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช ในการบรรยายเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองสภาพจราจรโครงข่ายทางพิเศษ และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ในการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในการศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง

📌อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และสามารถนำมาเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการทางพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต3

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.