🎋 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 🎉

🎊 🎋 🚩 กทพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 🎉

🗓️ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SM) ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ.

 

✅ในการนี้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วย นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวปรางศิริ ศรีศุภพัชร หัวหน้าแผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี นายเจนณรงค์ เสนานาญ หัวหน้าแผนกประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร กองประเมินผล ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 0303 ชั้น 3 โดยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กทพ. บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

📍 ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบของที่ระลึกแก่ คณะศึกษาดูงานทุกท่านและมอบต้นไม้พร้อมกระถางต้นไม้ที่ผลิตจากการรีไซเคิลฝาขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์จากชุมชมเกาะกลาง ชุมชนรอบเขตทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเป็นการแสดงถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 หน่วยงาน และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมุ่งสู่ Net Zero ขององค์กรต่อไป ⛳️

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.