กทพ. ผ่านการตรวจประเมิน ISO 14001 และ ISO 9001

🌎 ✅ ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา – อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถีผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 ต่อเนื่องอีก 3 ปี รวมถึงทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (ทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์) ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน🌎 ✅

💁ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้ทำการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองระบบ ISO 14001 ของทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งภายหลังการตรวจประเมิน ทาง สรร. ได้สรุปว่า กทพ. โดยผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดูแลระบบได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 ต่อเนื่องอีก 3 ปี

✅ สำหรับระบบ ISO 9001:2015 บริษัท BSI ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบในทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน และขยายขอบเขตการขอใบรับรองในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน 21 ด่าน เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการตรวจประเมิน ทางบริษัท BSI ให้ผ่านการรับรองเพื่อรักษาระบบคุณภาพในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และผ่านการรับรองในการขยายขอบเขตไปยังทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดย BSI จะทำการมอบใบรับรองให้แก่ กทพ. ในวันที่ 9 กันยายน 2563
กทพ, exat, ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง, กรมเจ้าท่า, CAT Tower

💁 อนึ่ง ในปี 2565 กทพ. วางแผนการขยายขอบเขตการขอใบรับรอง ISO 9001:2015 ไปยังทางพิเศษฉลองรัชเพิ่มอีก 1 สายทาง

แชร์

Comments are closed.