กทพ. มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในกิจกรรม ทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)

นายวิชาญ เอกรินทรากุล เปิดเผยในรายละเอียดว่า กทพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่ชุมชนในแนวเขตทางพิเศษ ประกอบด้วย ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง คณะกรรมการของชุมชนต่าง ๆ และสำนักงานเขตที่ดูแลพื้นที่นั้น ในการคัดเลือกเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๕๔ ได้เพิ่มเงินทุนการศึกษา เป็นทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อขยายขอบข่ายของการ ให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นในแนวสายทางที่เปิดให้บริการและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนในแนวเขตทางพิเศษ จนถึงปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๔๘๑ ทุน เป็นเงิน ๓,๗๗๕,๐๐๐ บาท สำหรับในปีนี้ กทพ. ได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือไปยังชุมชนและโรงเรียนต่างๆ โดยมีจำนวนชุมชนและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๔๓ ทุน ประกอบด้วย ชุมชนล็อค ๔-๖, ชุมชนสวนอ้อย, ชุมชนวัดคลองเตยใน ๑, ชุมชนวัดคลองเตยใน ๒, ชุมชนวัดคลองเตยใน ๓, ชุมชนร่มเกล้า, ชุมชนน้องใหม่, โรงเรียนประถมนนทรี, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน, โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อน อุปถัมภ์) ริมทางรถไฟมักกะสัน, ชุมชนเกาะกลาง, ชุมชนสระแก้ว, ชุมชนโค้งรถไฟยมราช, ชุมชนมั่นสิน, ชุมชนริมทางรถไฟ หลังกรมทางหลวง, ชุมชนโรงน้ำแข็ง, ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ ๑, ชุมชนตรอกสลักหิน, โรงเรียนวัดบัวขวัญ, โรงเรียนพระแม่มารี, โรงเรียนอมันนฤมิต, โรงเรียนวัดพระยายัง, โรงเรียนสมาคมสตรีไทย, โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม, ชุมชนสวนเงิน, ชุมชนวัดมหาพฤฒาราม, โรงเรียนคลองเกลือ, โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา, ชุมชนมิตรไมตรี ๒, ชุมชนหมู่ ๘ ถนอมสุข, ชุมชนบางหญ้าแพรก หมู่ ๑๖, ชุมชนศิษย์ธรรมคุณ หมู่ ๑๘, ชุมชนประชารวมใจ หมู่ ๒๐, ชุมชน ๒๒ วัดบางหญ้าแพรก, ชุมชนบางปูนคร, ชุมชนคลองหนามแดง หมู่ ๙, ชุมชนศุภนิมิต ๑-๒, ชุมชนแสงจันทร์ใน, ชุมชนโรงแก้ว , ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ, ชุมชนบ้านครัวใต้, ชุมชนบ้านครัวตะวันตกและโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐ บาท

“การทางพิเศษฯ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนจะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ อันจะช่วยให้การพัฒนาประเทศไทยของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป” นายวิชาญฯ กล่าวในท้ายที่สุด

แชร์

Comments are closed.