กทพ. มอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร กทพ. ทำพิธีมอบผ้าห่มในโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล รวมจำนวน ๕,๕๐๐ ผืน

ดร.สุชาติฯ เปิดเผยว่า กทพ. ได้จัดโครงการ“ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๘ โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งที่ผ่านมา กทพ. ได้นำผ้าห่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน เชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน และในปีนี้ก็เช่นกัน กทพ. ได้จัดทำผ้าห่มตามโครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว” จำนวน ๕,๕๐๐ ผืน ไปมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงรายผ่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน และมอบ ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน รวมทั้งผ้าห่ม เครื่องกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษร่วมกันบริจาคที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน กทพ. ได้มอบ ผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวแล้วทั้งสิ้น ๒๓,๔๖๐ ผืน รวมมูลค่า ๒,๙๔๙,๕๖๘ บาท

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 Motor เตียงละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ดร.สุชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า“กทพ. ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทางพิเศษทุกท่านที่กรุณาร่วมกันบริจาคผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มทุกผืนที่ได้รับบริจาคจะช่วยให้ความอบอุ่นแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเชียงราย และแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีและ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตหาก กทพ. ดำเนินการโครงการใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้ทางพิเศษอีก ขอบคุณครับ”

 

แชร์

Comments are closed.