ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ Cat Radio TV ๒๐๒๑ (Season ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปจ.๖๖/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.