การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๗๖,๔๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๑/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.